Rotersmeers

mooie foto 2020

Het jongste natuurgebied van Natuurpunt Kortrijk is de Rotersmeers. Begin 2016 werd een prachtige natte weide langs de Leie in Bissegem aangekocht. De weide biedt zowel kansen voor fauna als flora. Langs de weide staan verschillende knotwilgen die door de MiNawerkers van de stad Kortrijk werden geknot. Eind april 2016 werd met het snoeihout een houtmijt gemaakt. 

Je kan de natte weide bewonderen vanaf het jaagpad langs de Leie. De weide herken je van tussen de andere weides, door de houtmijt in de weide, de geknotte wilgen en het bordje van Natuurpunt. De dichtsbijzijnde straat is de Rootputstraat.

In juli 2017 werd de natte weide, zonder naam, "Rotersmeers" gedoopt. Een verwijzing naar het vlasverleden van deze weide langs de Leie. Er werden tijdens het maaien in juli 2017 heel veel verschillende soorten insecten gezien in de weide, o.a. een weidebeekjuffer. Dit kleine stukje natuur draagt dus heel veel biodiversiteit in zich, we zullen zorgen dat dit bewaard blijft voor de toekomst.

 

werkdag juli 2017 maaien weidebeekjuffer juli 2017 maaien in Rotersmeers juli 2017 natteweideBissegem3 kikker Rotersmeers juli 2017 bloemen Rotersmeers juli 2017

 

De roestverschijnselen in de kleibodem duiden op ijzerrijke kwel. Dit ijzer kan aanwezige fosfaten in de bodem 'binden' tot ijzerfosfaat. De voedselrijkheid (beschikbaarheid opneembare stikstof en fosfor) bepaalt in grote mate de vestigingskansen van kruidachtige graslandplanten in de vegetatiemat. Een verhoging van de grondwatertafel tot onder het maaiveld zal dit proces mogelijk maken. De kwel spoelt tevens de aanwezige stikstof weg. Soortenrijk grasland en natte ruigte zijn daardoor als natuurstreefdoel haalbaar (misschien zelfs dotterbloemgrasland).
Waar het water gedurende een langere periode boven het maaivlak blijft is rietland of grote zeggevegetatie te verwachten. Naast broedplaats voor riet- en moerasvogels is het tevens een voedselgebied en verplaatsingsroute voor zoogdieren, vogels en insecten. In een rietvegetatie broeden vogels zoals kleine karekiet, rietzanger en watersnip. Bunzing en hermelijn zoeken er naar voedsel en planten zich er ook voort. Een goed onderhouden rietland (voldoende open) draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap. De vestiging van wilgen (opschot) dient hier te worden tegengegaan. Het struweel, de knotwilgen, de zomereiken en de bijhorende ruigtezoom versterken het groene netwerk.
Kenmerkende soorten, eigen aan de streek, vinden in dit biodivers stuk natuur een kans tot foeragering, vestiging en voortplanting (vlinders, wilde bijen, zweefvliegen, libellen, kevers, salamanders en andere amfibieën en andere watergebonden organismen, kleine knaagdieren (fruitratje) en vleermuizen, alsook doornstruweelvogels en rietvogels.

Natuurpunt zal de weide stap voor stap gaan inrichten zoals voorzien op het inrichtingsplan hieronder.

 inrichtingsplan Rotersmeers 2016

oude foto vlas in hekkesn leggen

Natuurpunt Kortrijk zorgt voor meer natuur in Kortrijk door de aankoop van 66.000m² natuur in Bissegem, 45.000m² in Stadsgroen Ghellinck en 21.000m² in de Neerbeekvallei.

Wij hebben uw steun hard nodig!

Wij zoeken mensen die mee hun schouders willen zetten voor meer natuur in Bissegem. We hebben veel mensen nodig die 1m² of meerdere m² willen sponseren om de aangekochte gronden te helpen betalen. Aankoop en inrichting kost Natuurpunt 5 euro per m².

Hoe kan je steunen?

Via een storting aan Natuurpunt nationaal:

Wie een fiscaal attest wenst te ontvangen (hiervoor dient er 40 euro op jaarbasis gestort te worden, dit is goed voor 8 m² extra natuur in Bissegem) kan dit via Natuurpunt op: rek. nr. BE56293021207588 op naam van Natuurpunt Beheer vzw – Coxiestraat, 11- 2800 Mechelen. Met vermelding van het gekozen project: project Ghellinck: 5015 of Project Neerbeekvallei: 5014

Via een storting aan Natuurpunt – Kortrijk:

Indien u geen fiscaal attest wenst te ontvangen kan je ook een bijzonder gewaardeerde lokale financiële bijdrage leveren. Maak een bedrag naar keuze over op rek. nr. BE13385052241839 van Natuurpunt Kortrijk. Met vermelding van het gekozen project: project Ghellinck: 5015 of Project Neerbeekvallei: 5014

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.