Groene uitdagingen

Op deze pagina willen we enkele groene uitdagingen voor de stad Kortrijk geven. Na een evaluatie van het natuurbeleid in onze stad stelden we vast dat er bijzonder veel werk op de plank ligt. De inhoud van deze pagina is een aansporing voor het beleid om de groene uitdagingen aan te gaan. Een combinatie van meer zorg, voldoende deskundig personeel en financiële middelen maakt veel mogelijk. Er dient gestreefd te worden naar meer samenwerking met en tussen bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en de individuele burger.

Reacties zijn welkom op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De to-do lijst zal langer worden naarmate we meer ideeën uitwerken. Hieralvast een eerste en grote aanzet, te lezen in ons memorandum.

 1. bomen de groene long voor Kortrijk, lees er meer over het bomenbeleidsplan
 2. plantenlijst met inheemse / streekeigen-autochtone soorten
 3. groenblauwe netwerk: beken anders bekeken, lees er hier meer over: beken
 4. lees hier een eerste verkenning 'Bekenplan Kortrijk', en een lijst met alle beken
 5. spoorwegbermbeheer. In dit document kan je een voorstel voor gefaseerd hakhoutbeheer met dambordpatroon lezen voor de Spoorbermstraat.

 

 

De overheid dient initiatieven van de bevolking aan te moedigen en te ondersteunen, mogelijkheden te scheppen, het voorbeeld te geven, engagement te creëren en zelf engagement op te nemen.

1 via 'nudges' netwerken en sensibilisatie naar gedragsverandering:

Zonder een gezonde planeet is er geen gezonde samenleving mogelijk. En zonder een gezonde samenleving is er geen gezonde economie mogelijk.

ecologisch social economisch domein 

Preanalytisch uitgangspunt ecologische economie (ingebed cirkelmodel) uit ‘Terra Reversa’ Peter Tom Jones & Vicky De Meyere

groene uitda Donut Economy

 

2 compensatie bij eventueel verlies aan natuur in kortrijk

Compensatie zal nodig zijn als er verlies is van stukken natuur in Leiekant Marke en Stadsgroen Venning.

3 ondersteuning realisatie van het stadsrandbos Preshoekbos en rivierherstel Leie

4 schrappen woonuitbreidingsgebieden en van deze gebieden groene open ruimte maken

Aalbeke: Lauwestraat, Papeye, Zevekotestraat

Bellegem: Manpadstraat

Bissegem: Bissegemsestraat, Kruiskouter, Tientjesstraat

Marke: Populierenhof, Kloosterstraat

Sente: Sint-Katharinastraat

Heule: Roeselaarsestraat

Kortrijk: Vennestraat, Lange Munte

Kooigem: Koninklijkestraat, Molentjesstraat

Rollegem: Tombroekstraat

Wevelgem: vrijwaren open ruimte 'Ter Biest'

5 realisatie van de compensatie voor LAR Zuid

Bissegem: Kruiskouter-Leiemeersen en stadsgroen Ghellinck

Kortrijk: stadsgroen Venning

6 beekvalleien, Leie en Kanaal als dragers van het groen-blauw netwerk

Ecologische inrichting van onze beekvalleien met natuurvriendelijke oevers.

Er dient ruimte te komen voor water, waterbuffering en zorg voor waterdoorlatende verhardingen.

7 ecologische infrastructuur in het buitengebied

 • Effectieve realisatie van natuurbestemmingen op het gewestplan.
 • Aanleg kleine landschapselementen (hagen, houtwallen, poelen, ...)
 • uitbreiding Bellegembos en Heulebos
 • realisatie Sjouwerbos
 • uitwerken van een ecologisch netwerk voor het buitengebied
 • schermgroen rond bedrijven
 • bomenbeleidsplan, groene corridors, enz.
 • uitbreiding doelstelling Natuurbank
 • ecologisch bermbeheer
 • nieuw biodiversiteitscharter / doelsoorten

8 meer biodiversiteit in de stad

 • harmonisch park- en groenbeheer
 • bomenbeleidsplan
 • repressiever optreden tegen zwerfvuil
 • meer groen in stad en dorpskernen (groennormen)
 • van park naar natuurgebied
 • stimuleren en subsidieren van ecologische initiatieven van burgers, bedrijven, landbouwers en kennisinstellingen
 • groene voortuinen

9 acties tegen fijn stof en CO2-uitstoot

 • onze energievoorziening 100% hiernieuwbaar produceren tegen 2050
 • problematiek houtkachels
 • STOP principe stimuleren (eerst stappen, dan trappen (fiets), dan kiezen voor openbaar vervoer en slechts als laatste oplossing personenvervoer met auto)
 • veilige en comfortabele fietspaden
 • meer groen in stad en dorpskern (groennormen)
 • lage emissiezone binnen R8
 • meer oplaadpunten voor electrische voertuigen
 • naleven van wetten op stilstand van voertuigen
 • trage wegen uitbreiden
 • de stad stoot onduurzame beleggingen af

10 burgerparticipatie als wezenlijk kenmerk van een kwaliteitsvol beleid

 • participatietrajecten invoeren voor de 'groene' inrichting van industrieterreinen, RUP's, groenzones en andere relevante projecten
 • de stad brengt het denkproces van de burger op gang i.v.m. een geschetst probleem. De burger zoekt de oplossing. Een representatief 'staal' van de betrokken bevolking wordt daarbij uitgenodigd.
 • wijkcomités krijgen via participatie meer verantwoordelijkheid

11 concrete maatregelen nemen om korte keten initiatieven en stadslandbouw te stimuleren

 

 

 

 

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.