Vlindertuin-Venning

Historiek: lees hieronder
Grootte: 33.935m2
Ligging: langs de Vennestraat in het noordoosten van Kortrijk
Toegang: vrij toegankelijk is voor iedereen van zonsopgang tot zonsondergang
Beschrijving: lees hieronder
Eigendom: Stad Kortrijk, het OCMW en de NMBS zijn eigenaar van het gebied

Beheer: stadsbestuur Kortrijk, OCMW, de leerwerkplaats vzw De Poort, comité Vaart en Natuurpunt Kortrijk

 

Historiek

venningweidebomenfotogrietsantykopieIn 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd. Het is een ecologisch project waar natuurontwikkeling en recreatie op de beschikbare ruimte maximale kansen krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met meerdere partners voor diverse doelgroepen. Samen met de vernieuwbouw en nieuwbouw worden de voorwaarden geschapen om een nieuw consistent verhaal te schrijven.

Stadsgroen Venning werd officieel geopend op 19 mei 2004. 

 

Kenmerken Stadsgroen Venning

Stadsgroen Venning ligt in een sterk verstedelijkt gebied. Enkel de spoorwegberm zorgt voor enige ecologische ontsluiting. De dode Leie-arm aan de Ringweg, venningvlindertuinfotogrietsantykopieNatuurtuin Desloovere en het provinciaal domein de Gavers zijn de dichts bijgelegen natuurgebieden, groene stapstenen in stedelijk gebied.

De wijk Venning en Stadsgroen Venning liggen ten Noord-Oosten van de binnenstad. Het is een tuinwijk: er zijn voor-en achtertuintjes bij de sociale woningen. De Stad Kortrijk, het OCMW en de NMBS zijn eigenaar van het gebied dat vrij toegankelijk is voor iedereen. De beheerders voor het gebied zijn het stadsbestuur Kortrijk, het OCMW, de leerwerkplaats vzw De Poort, comité Vaart en Natuurpunt Kortrijk.

Oppervlakte en samenstelling:

 • hooilanden: 8.776m2
 • 39 volkstuinen: 8.579 m2
 • educatieve vlindertuin met aanliggend hooiland: 5.640m2
 • boekweitakker: 4.919m2
 • voetbalveldje: 3.392m2
 • kraakwilgenbos (NMBS): 1.038 m2
 • verharde smalle toegang Vlaams gewest: 1191m2
 • poel: 400m2

Totale huidige oppervlakte Stadsgroen Venning is 33.935m2

venningtjiftjafbernard2015 Tjiftjaf (foto Bernard Dekimpe)

 

 

bloemen in de Vlindertuin (foto Griet Santy) venningbloemenfotogrietsantykopie

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ligusterpijlstaartspanwijdte9tot12cmvlindertuinvenningjuli2014fotosiegfrieddesmet                                                             

 

 ligusterpijlstaart heeft een spanwijdt van 9 tot 12 cm (foto van Siegried Desmet)      

 

 

 

 

 

 

sint-jansvlinder foto van Bernard Dekimpe sintjansvlindervenning2013fotobernard

 

 

                                                  

 

De Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) is een opvallend gekleurde nachtvlinder die zowel overdag als ’s nachts actief is. Tien jaar geleden stond de soort te boek als zeer zeldzaam in Vlaanderen; slechts af en toe werd een zwervend exemplaar gezien. In de warme zomer van 2003 werden echter twee populaties aangetroffen in het Hageland. Sindsdien heeft de Spaanse vlag zich sterk uitgebreid. De regelmatige waarnemingen van deze nachtvlinder in onze regio laat vermoeden dat de soort zich hier heeft weten te vestigen.

Vliegtijd: begin juni-augustus

Rups: september -juni
Waardplanten: koninginnenkruid,brandnetel, braam, hondsdraf,dovenetel en weegbree.

 

 

De Venning

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt (getekend op 13 november 2014) zullen volgende planningsinitiatieven voor De Venning worden genomen:

 • De voorziene KMO zone verdwijnt, daardoor voorziet de stad een partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk.
 • Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het geplande groengebied Venning (7,6 ha) wordt opgemaakt. Het woonuitbreidingsgebied wordt omgezet naar groengebied.
 • Om de realisatie van het project Venning te verzekeren wordt gelijktijdig een onteigeningsplan opgemaakt indien dit door de stad noodzakelijk wordt geacht.
 • Een plan van aanpak voor de verwerving en inrichting wordt opgemaakt voor het eind van 2015.

3,4 ha zijn reeds ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de overige 4,5 ha in de zelfde geest ontwikkeld worden.

Binnen Natuurpunt Kortrijk zijn de trekkers aangeduid en planologische ondersteuning is voorzien.

Iedereen met ideeën en suggesties mag deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ligging: in de wijk De Venning, tussen de Vennestraat en R8 in het noord-oosten van Kortrijk

Op deze kaart zie je het reeds bestaande stadsgroen De Venning.

Venningkaartje

 

 Op de luchtfoto in het groen aangeduid tussen de rode stippenlijn de toekomstige uitbreiding van De Venning.

luchtfotoDeVenningtoekomst

 

eierleggendekoninginnepagevenningfotovanmartinerys eierleggende Koninginnepage in de Venning (foto van Martine Rys) 

 

Luzernevlinder in de Venning (foto van Bernard Kimpe) luzernevlindervenningfotovanbernarddekimpe 

distelvlindervenningfotovantomlinster Distelvlinder in de Venning (foto van Tom Linster)

Kruiskouter

De Kruiskouter is een natte weide gelegen in natuurgebied. Vroeger waren de natte weiden in Bissegem gekend als natte meersen en werden gebruikt om vlas te roten. Op vandaag biedt het gebied kansen voor verdere natuurontwikkeling. Pinksterbloem, Geknikte vossenstaart en Kruipende boterbloem bloeien er al en verschillende weidevogels zoals kievitten kan je al waarnemen in het gebied. De Kruiskouter ligt net tegenover de Leievallei te Marke en sluit aan bij de Neerbeek en de Rotersmeers te Bissegem die ook langs de Leie gelegen is.

Op onderstaande kaart zijn de percelen van de Kruiskouter zwart omlijnd (in de zwarte cirkel). Op het gewestplan hieronder zie je dat deze percelen bestemd zijn als natuurgebied.

kaart Leiemeersen Kruiskouter Dropbox

gewestkaart Bissegem Kruiskouter

 

Kennedybos

Historiek

Beschrijving
Grootte: 14 hectare
Ligging: ingang op de hoek van President Kennedylaan en Bruyningpad
Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
Eigendom en beheer: Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse Gewest)
Fauna en flora: argusvlinder, zalmzwam, kleine bonte specht, fitis, zwartkop, zomereik, haagbeuk, berk, ratelpopulier, beuk, winterlinde, rietorchis en gevlekte orchis

Historiek

Met de aanleg van de E17 verdween heel wat groen. Tussen op- en afritten van de autowegen blijven vaak grote stukken grond liggen. Vandaar dat het Kennedybos ter compensatie van het verdwenen groen aangeplant werd. Met overtollige klei uit de uitgraving voor de aanleg van de E17 werd dit stuk restgrond van 14 hectare opgevoerd. Hierop werd dan in maart 1971 het bos aangeplant. Door de zwaarkleiige textuur van de grond stierf er veel plantgoed af. In maart 1978 vond een tweede poging plaats met opnieuw grote sterfte onder het plantgoed. Vrijgekomen plaatsen raakten echter stilaan begroeid met berk, meidoorn en wilg uit natuurlijke bezaaiing.

 

Beschrijving
Het Kennedybos heeft een grote natuurwaarde. Het bestaat uit meerdere biotopen (bos, bosrand, vijver, grasland). De biologische waarderingskaart omschrijft dit bos als "een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen". Een vijver omgeven door een rietkraag maakt deel uit van de grote verscheidenheid. Op botanisch vlak is het bos uniek, onder meer door een karakteristieke flora op de kalkrijke klei. Het Kennedybos is een bos van inheemse bomen zoals zomereik, haagbeuk, berk, ratelpopulier, beuk, winterlinde, ... Er werd destijds ook een kleine partij balsempopulier aangeplant, een uitheemse soort waarvan de geur het bos in het voorjaar vervult. De bosrand is heel gevarieerd en lokt vele insecten en vogels. We vinden er zowat alle mogelijke typische bosrandsoorten zoals: eenstijlige meidoorn, gewone vlier, kardinaalsmuts, wilde rozen, spork, sleedoorn, enz. Door de aanwezigheid van kalk in de bodem beschikte het Kennedybos over een schitterende basis voor de ontwikkeling van een specifieke, zeldzame flora gebonden aan kalkrijke grond. Begin jaren '80 waren er de ontdekkingen van een tiental soorten orchideeën (o.a. de grote muggenorchis, uniek voor onze streek). Nu vind je er nog veel rietorchis, gevlekte orchis, breedbladige wespenorchis en hondskruid. Je treft er vele diersoorten aan. Tal van vogelsoorten komen er tot broeden of vinden er voedsel in de jaarlijkse trekperiode. Naarmate het bos evolueert, verandert ook de vogelpopulatie. Waar we in de beginjaren nog soorten van 'open gebied met struweel of jong bos' aantroffen, zien we nu vooral typische soorten van de biotoop bos.

Het Kennedybos is belangrijk als:

 • overwinteringsgebied voor soorten als buizerd, sperwer, torenvalk, houtsnip, enz.
 • broedgebied voor o.a. torenvalk, bosuil, kleine bonte specht, fitis, zwartkop, enz.
 • rust- en foerageergebied voor wespendief, bruine kiekendief, bonte vliegenvanger, geelgors, boomklever, enz.
 • Sinds jaren is er in het Kennedybos een "konijnenwarande". Ook mol en egels zijn aanwezig in het bos. 
 • Dankzij de aanwezigheid van een poel met gezond water leven in het bos gewone pad, groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. 
 • In het bos zien we ook vlinders en andere insecten: hooibeestje, argusvlinder, donkere iepenuil, platte zweefvlieg, enz.
 • De werkgroep Mycologia inventariseerde reeds 282 soorten zwammen in het Kennedybos. Zwammen zijn ecologisch heel belangrijk: ze spelen een hoofdrol in het afbraakproces (saprofieten) of helpen bomen om beter te groeien (mycorrhizavormende symbionten). Zwammen vertellen ons veel over de gezondheid van een bos en over de luchtkwaliteit. Bij de waargenomen soorten onderscheiden we tal van bijzondere en zeldzame soorten als donkere watermelkzam, zalmzwam, lichtende prachtbekerzwam (enige waarneming in Vlaanderen), kurkentrekkermycena, enz.

Het bos heeft ook een belangrijke educatieve waarde. Natuurpunt Kortrijk organiseert er geregeld een geleide wandeling en gidst er ook scholen.

Het bos is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door ANB (Vlaams agentschap voor Natuur en Bos) meer info op: http://www.natuurenbos.be/ .

Het Kennedybos is sedert het ontstaan van de Gewestplannen en tot op vandaag ingekleurd als bosgebied. Het Kennedybos ligt ook in het "Groen Lint Zuid" dit is een groene gordel die goedgekeurd werd in de Afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied, het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk en het plan 'Groene Sporen', en dit over de gemeentegrenzen heen.

 

Purpersteeltjepurpersteeltje (foto Griet Santy)

pluimstaartmos (foto Griet Santy) Pluimstaartmos

 wandelingmossenKennedybosfotosGrietSanty mossenwandeling in het Kennedybos met Silvano